error code: 1000error code: 1000 Holnapocska Tábor - Hasznos információk
menu
holnapocska
tábor
 
kezdőlap / HASZNOS INFÓK
Házirend

HÁZIREND

 

A tábor szervezője

Az Erzsébet Táborok Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, amelyet az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány valósít meg közfeladatként. Az Erzsébet Alapítvány egészévben a gyermekeket és családokat szem előtt tartó kikapcsolódási lehetőségekről és programokrólgondoskodik, amelynek alappillérei a magyarság és honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra ésa kereszténység. A Magyarország legnagyobb táboroztatási programjában részt vevők között hátrányoshelyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő,különféle betegséggel élő és betegségből lábadozó, speciális ellátást igénylő gyermekek is vannak.A Gyógyító Szent Erzsébet-táborok az Erzsébet Alapítvány partner-táborhelyszínein, együttműködőszervezetekkel – Zalaszabaron a Holnapocska Kft. Alapítvány – közösen valósulnakmeg (továbbiakban: Együttműködők/Szervezők).

A zalaszabari tábor rendkívül jól felszerelt helyszín, amely tökéletesen igazodik a részt vevők speciálisigényeihez: a szakorvosi felügyelet mellett gyógyulást támogató környezet és szakemberek,valamint el- és befogadó közösség várja a táborozókat.

Az egyedi mikroklímával és helyrajzi adottságokkal rendelkező zalaszabari gyógyító tábortökéletes színtere a rehabilitációnak. Idén a 13 héttel (június 16-ától szeptember 21-ig) párhuzamosanugyanott további 8 turnuson át (június 16-ától augusztus 9-ig) gondoskodnak azEgyüttműködők a Gyógyító Szent Erzsébet-táborban résztvevő gyermekekről.

 

1. A házirend célja, hatálya

Ez a házirend a tábor rendeltetésszerű használatát, a pihenés, a nyaralás, a szórakozás, a tartalmasszabadidő eltöltés szabályozott jellegének biztosítására hivatott.

A továbbiakban részletesen ismertetésre kerülő házirend a nem üzleti célú közösségi, szabadidősszálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült.

1.1. A házirend célja, hogy meghatározza a tábor belső rendjét és az alapvető szabályokat. E szabályokismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a tábor élete az elvárásoknak megfelelőenalakuljon. A házirend mindenki számára egyformán kötelező, megköveteli a közösségi létáltalános szabályainak megtartását, a tábor vagyonának védelmét, a táborozók és a tábor soránEgyüttműködők/Szervezők együttműködését.

1.2. A házirend személyi hatálya a tábor szolgáltatásait igénybe vevőre (továbbiakban: táborozó), atábor vezetőjére, a felügyelő pedagógusra, a táborban szolgáltatást nyújtóra és a tábor látogatójára(a látogatás ideje alatt) terjed ki, azzal, hogy a táborvezetőre, a felügyelő pedagógusra és a táborbandolgozó személyre vonatkozó külön rendelkezéseket az egyedi megbízási feladat leírások és a szabályzatok tartalmazzák.

1.3. Időbeli hatálya a házirend kihirdetésétől kezdődően határozatlan időre szól.

 

2. A tábor igénybevétele

A tábor szolgáltatásait az veheti igénybe, aki

2.1. Aki szabályszerűen jelentkezett a táborba és visszajelzést kapott a részvételre.

2.2. Rendelkezik a táborozáshoz előírt orvosi igazolással,

2.3. Vállalja, hogy a táborozással járó előírásoknak eleget tesz, melyet a Jelentkezési lapon – szülőjével(gondviselőjével) együtt – előzetesen aláírásával igazolt.

2.5. Szerepel az aktuális turnus hivatalos részvételi jegyzékén.

2.6 A táborvezetőnek – indokolt esetben – jogában áll megtagadni a táborozásra jelentkező diáktáboroztatását az indokolás közlése mellett.

 

3. Tájékoztatási kötelezettség, adatszolgáltatás

3.1. A táborban való megjelenést megelőzően az Együttműködők/Szervezők tájékoztatást adnak:a tábor házirendjéről,a táborban biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,a programokról.

3.2. A táborozó és törvényes képviselője a táborba való jelentkezéssel egyidejűleg nyilatkozik a táborházirendjének tudomásulvételéről, valamint a táborozáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokról.

3.3. A táborral, illetve annak működésével kapcsolatos tájékoztatást az érintettek – a tábor működésiidején kívüli időszakban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

Email: gesa1@freemail.hu

info@holnapocska.hu

Web: www.holnapocska.hu

Tel: +36-20-374-9653

A tábor működési ideje alatt az előzőekben jelzett információkat a táborvezetőtől kapják.A tábor működésével kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, javaslatokat az Együttműködők/Szervezők részére lehet írásban eljuttatni.

 

4. Együttműködők / Szervezők vállalásai

4.1. Gondoskodnak a táborba történő szervezett oda- és visszautazásról, (amennyiben a tábor azutazás átvállalással együtt lett meghirdetve) az étkeztetés megszervezéséről, a táborvezető és afelügyelő pedagógusok közreműködésével a gyermekfelügyeletről, a turnusok programjairól, a napirendkialakításáról, valamint a megfelelő szállásfeltételekről.

4.2. Azonnal intézkedik, ha olyan esemény történik, amely a táborozó életét, testi épségét, egészségét,biztonságát jelentős mértékben veszélyezteti.

4.3. 24 órás egészségügyi felügyeletet biztosít.

 

5. A táborozás szabályai

5.1. Alapvető elvárások

5.1.1. A táborozónak, a táborban munkát vagy szolgáltatást végzőnek, valamint a tábor közvetlenközelében lakóknak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárása kölcsönös megértés, udvariasság, tapintat, kulturáltság és ésszerű határokig a tolerancia.

5.1.2. A táborozóval szembeni elvárás, hogy a tábor által nyújtott szolgáltatást a táborozás teljesidőtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott,pozitív értékrend figyelembevételével, társai zavarása nélkül vegye igénybe.

5.2. A tábor nagykorú (18. életévét betöltött személyek) közösségére vonatkozó előírások

5.2.1. A tábor nagykorú közösségét a táborvezető, a felügyelő pedagógusok, a gondnok és a táborbanmunkát vagy szolgáltatást végző felnőttek alkotják.

5.2.2. A tábor vezetője és a felügyelő pedagógusok az indulástól a hazaérkezésig – a megbízásiszerződésükben meghatározottak szerint – felelősek a rájuk bízott táborozóért. Feladatuk a tábormindennapi életének, őrzésének, napirendjének és programjának szervezése, ezekkel kapcsolatbanutasítási és ellenőrzési joguk van.

5.2.3. A tábor vezetője, a felügyelő pedagógusok, továbbá a tábor területén munkát vagy szolgáltatástvégző nagykorúak hozzátartozóikat huzamosabb ideig – egy napot meghaladóan – az Együttműködők/Szervezők előzetes engedélye alapján és az általuk által meghatározott feltételek szerintfogadhatják.

5.2.4. A tábor nagykorú közössége és a látogató nagykorú a tábor területén nem dohányozhat!

 

5.2.5 Táborvezető

a) a tábor vezetéséért teljes körűen felel, irányítja és ellenőrzi a tábor tevékenységét,

b) irányítja és ellenőrzi a táborban dolgozó felügyelő tanárokat és az egészségügyi biztosítást végzőszakszemélyzetet

c) felügyeli a tábor tisztaságát és rendjét, együttműködik a gondnokkal és a tábor területén munkát,vagy szolgáltatást végző felnőttekkel, esetleges kifogását a Együttműködők/Szervezők felé jelenti,

d) felügyeli a táborozók oda- és visszautazását, kialakítja az utazási és felügyelő tanári rendet, indítjaés érkezteti a buszokat, indulás előtt ellenőrzi a névsort és az orvosi igazolások érvényességét; atáborozókért való felelőssége a gyülekezőhelyről történő indulástól az érkezési helyre történő megérkezésigtart.

e) a táborba érkezéskor és távozáskor jegyzőkönyvben – tételes jegyzék – alapján átveszi, illetveátadja a tábori vagyontárgyakat, jegyzőkönyvbe rögzíti az esetleges hiányokat és többleteket; azidőközben meg nem térült, digitális felvételen rögzített károkozások jegyzőkönyvét – a rendezésükretett javaslatával együtt – csatolja az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz,

f) felelős a tábori programok megvalósulásáért, a táborozók és a felügyelő tanárok véleményénekmeghallgatása után kialakítja a táborvezetői programjában elfogadott, e házirendnek és más jogszabályoknakis megfelelő tábori működési- és napirendet, a turnus idejére előre ismertté teszi a jó ésrossz idő szerinti tábori programokat, a felügyelő tanárok közvetlen közreműködésével megvalósítjáka napi programokat,

g) megszervezi és felügyeli a tábor őrzését; a táborban diák csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat,

h) felelőssége, hogy a táborozóktól a tábor egyetlen felnőtt közreműködője semmilyen jogcímen neszedjen, gyűjtsön pénzt,

j) az érkezést megelőző napon meghatározza és leadja a táborozók létszámát az étkeztetés igényléséhez,a felügyelő tanárok és egészségügyi felügyelet közreműködésével szervezi az étkeztetést ésfelügyeli annak mennyiségét és minőségét. Kifogását az Együttműködők/Szervezők felé továbbítjaszóban és/vagy írásban.

k) kialakítja, és ismertté teszi a látogatás rendjét, engedélye nélkül a tábor területén a táborozóknévsorában, vagy az oda beosztott dolgozókon kívül más személy nem tartózkodhat,

l) tájékoztatja a táborozókat, a vendégeket és a táborban munkát végző dolgozókat a tábor területérevonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokról, személyesen is és a felügyelő tanárok útján is,megköveteli és ellenőrzi az egészségügyi, a tűzvédelmi, a munkavédelmi rendszabályok, valamintaz egyéb hatósági előírások betartását,

m) a táborban lakók védelmében köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a tábor területénés annak környezetében szigorúan tiltott az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás, (anagykorú részére dohányzásra alkalmas elkülönített területet csak a tábor területén kívül jelölhet ki!),

n) rendkívüli esemény esetén megmutatja a kijelölt biztonságos tartózkodási helyet és a menekülésiútvonalakat, a felügyelő tanárok útján biztosítja az azonnali menekülést a veszély környezetéből,életveszély vagy baleset bekövetkezése esetén azonnal gondoskodik az életveszély elhárításáról, abalesetet szenvedett ellátásáról, az esemény bekövetkeztekor haladéktalanul értesíti az elhárításra,mentésre hivatott szervet, majd a Együttműködőket/Szervezőket,

o) a turnus ideje alatt meg nem térülő káreseményekről digitális képpel alátámasztott jegyzőkönyvetvesz fel, amennyiben lehetséges meghatározza a felelősöket, és javaslatot tesz a kártérítés módjára,illetve rögzíti annak elfogadását, vagy elutasítását, a felelősökkel szemben a közoktatási törvény 77.§-a szerint jár el.

 

5.2.6 Egészségügyi személyzet, felügyelő pedagógus és segítők

a) felelős a táborvezető által rábízott táborozók felügyeletéért, tevékenységéért, testi épségéért, atábori program végrehajtásáért; a táborvezető által rábízott táborozókért való felelőssége a gyülekezőhelyrőltörténő indulástól az érkezési helyre történő megérkezésig tart

b) ellátja a táborvezető által rábízott táborozók felügyeletét, kísérését, segítését, a táborvezetővelegyeztetett egyedi programok lebonyolítását, közreműködik a tábori élet szervezésében, a napi- ésa működési rend betartásában,

c) végrehajtja a táborvezető által ráosztott – tábori élettel kapcsolatos – feladatokat,

d) közreműködik abban, hogy a tábor a vonatkozó jogszabályoknak, a házirendnek, az egészségügyi,a tűzvédelmi, a munkavédelmi rendszabályoknak, valamint az egyéb hatósági előírásoknak megfelelőenműködjön,

e) a táborvezető utasítása szerint részt vesz a biztonsági előírások, a személy- és vagyonmentésre,a menekülésre vonatkozó szabályok betartatásában, szükség- és lehetőség szerint a rendkívüli eseményelhárításában, életveszély vagy baleset bekövetkezése esetén azonnal köteles gondoskodni azéletveszély elhárításáról, a balesetet szenvedett ellátásáról,

f) a táborban lakók védelmében példamutató magatartást köteles tanúsítani és köteles mindentmegtenni annak érdekében, hogy a tábor területén és annak környezetében mindenki tartózkodjékaz alkohol- és drogfogyasztástól, valamint a dohányzástól,

g) jelzi a táborvezetőnek, amennyiben az étkeztetés mennyiségére, vagy minőségére vonatkozóhiányosságot észlel.

5.2.7. Munkát vagy szolgáltatást végző felnőtt tevékenységét a tábor területén – a táborvezetőnéltörténő bejelentkezést követően – a munkára, szolgáltatásra adott megbízás vagy egyéb szerződésbenfoglaltak szerint végezheti.

 

5.3 A táborozóra vonatkozó szabályok, tilalmazott tevékenységek

5.3.1. A táborozó köteles a napirendet, a tűz- és balesetvédelmi előírásokat, valamint a biztonságiszabályokat betartani, a mindenkire kiterjedő közös vagy választható programokon részt venni.

5.3.2. A táborozó felelős a tábor, illetve a részére biztosított szálláshely rendjéért, tisztaságáért. A tábor felszerelésében tapasztalt meghibásodást haladéktalanul jelentenie kell a felügyeletével megbízottpedagógusnak. Az előzőek távolléte esetén a táborvezetőnek.

5.3.3. Rendkívüli esemény: tűz-, baleset, káresemény bekövetkeztekor a táborozó haladéktalanulköteles tájékoztatni a táborban hozzá legközelebb lévő felnőttet, ezt követően azonnal - életének,testi épségének védelme érdekében - a menekülési útvonalon a kijelölt biztonsági helyre menni. Akijelölt biztonsági helyen a táborozó a táborvezető vagy az egészségügyi személyzet, vagy felügyelőpedagógus utasításainak megfelelően köteles eljárni.

5.3.4. A táborozás ideje alatt a személyes vagy közös használatú eszközöket (pl. ágynemű, párna,takaró, audiovizuális eszközök, sporteszközök, játékok, stb.) a táborozó a felügyelő tanár szóbeliengedélyével, a kialakított használatba vételi eljárás betartásával és rendeltetésének megfelelőenhasználhatja.

5.3.5. A táborozó a táborban telefont a programokon kívüli időpontokban használhat. Értéktárgyatkérjük ne hozzanak a táborba, ezekért az Együttműködők/Szervezők felelőséget nem vállalnak.

5.3.6. A táborozónak a táborozás időtartama alatt - a táborban és a tábor területén kívül is - szigorúantilos a dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás!

5.3.7. A táborozó köteles a felügyeletével megbízott pedagógus utasításainak megfelelően cselekedni,viselkedni a tábor területén kívül (pl. kirándulás, fürdés stb.) szervezett programokon is.

5.3.8. A táborozó a tábort a felügyeletével megbízott pedagógus vagy a táborvezető engedélye nélkülnem hagyhatja el!

5.3.9. A táborozó a tábor vezetőjének engedélye nélkül látogatót nem fogadhat.

5.3.10. Amennyiben rendkívüli esemény miatt a táborozót látogatni kívánják, ezt a Együttműködők/Szervezők és a táborvezető felé előzetesen jelezni kell, időpont egyeztetés céljával. E korlátozás atábor programjainak megvalósulását és a táborozók nyugalmát szolgálja.

5.3.11. A táborozó vállalja, hogy a házirendet betartja. A házirend megsértése – súlyától függően – atáborozóval szemben felelősségre vonást eredményezhet.Ennek következményeként a táborozó a táborozásból hazaküldhető. Hazaküldés esetén a táborozóhazajutásáról, saját költsége terhére, a szülő köteles gondoskodni. Az a táborozó, aki a házirendetszándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborozásból.

5.3.12. A táborok ideje alatt kép, film, és hangrögzítés történhet, mely a tábor életének bemutatásáhoznyilvánosan felhasználható, a Együttműködők/Szervezők internetes felületein (weboldal,social média felületek, videómegosztók) és a sugárzott médiában (televízió, rádió) közzétehető.

MIT HOZZ MAGADDAL A TÁBORBA?

I. Ruházat

Alsónemű (6 db)

Zokni (6 pár)

Póló (6 db)

Pulóver/meleg felső (2 db)

Szabadidő ruha (alsó, felső – 1 db)

Hosszú nadrág (1 db)

Rövidnadrág (3 db)

Fürdőruha (1 db)

Esőkabát/esernyő (1 db)

 

II. Lábbeli Nyári cipő/szandál (1 pár)

Sportcipő/tornacipő – túrázáshoz is jó (1 pár)

Vízhatlan cipő eső esetére (1 pár)

Papucs / strandpapucs (1 pár)

 

III. Tisztálkodás

Szappan / tusfürdő

Fogkefe, fogkrém, sampon

Törölköző (1 kicsi, 1 nagy fürdéshez)

Fésű

 

IV. Egyéb

Sapka / kalap nap ellen

Papírzsebkendő

Üveg/kulacs + pohár

Naptej

Költőpénz

Zseblámpa

Túratáska

Hajgumi, ha hosszú a hajad – kötélpályához kötelező

Szennyeszsák / szatyor

Egyéni gyógyszer

Allergiáról, bármilyen érzékenységről tájékoztató

 

V. Nekünk – a Te érdekedben

3 napnál nem régebbi nyilatkozat a táborban részt vevő testvérek egészséges állapotáról

TAJ-kártya másolata

Szülő / gondviselő elérhetősége

 

VI. Amit lehetőleg ne hozz magaddal

Mobiltelefon / tablet / egyéb számítástechnikai eszközök. A táborvezetőn keresztül szüleid elérnek.

Ékszerek

Élelmiszerek – Nálunk mindent megkapsz, amire a szervezetednek szüksége van

KIK VÁRNAK RÁD?

Gerlinger Sándor, táborvezető

1985 óta testnevelés szakos tanár, 2 gyermek édesapja. 1987 óta szervez és bonyolít le, főlegsport tematikájú táborokat. 2008-ban a Holnapocska tábor alapítói felkérték, hogy állítson össze egy élményterápiás tábori programot, amelynek megvalósításában 2009 óta megszakításnélkül vesz részt. Az önkéntesség „szakmai ártalom” számára, szeret élményt adni a gyerekeknek,és örömömét leli a szervezésben is.

 

TÁBORI PEDAGÓGUS CSAPAT TAGJAI:

Gerlingerné Kalcher Andrea, Sánta Alíz, Mezőfi Norbert, Barbalics László, Németh Attila

KAPCSOLAT:

Tel.: +36-20-374-9653

E-mail: info@holnapocska.hu

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Holnapocska Tábor Zalaszabarban, Zalakarostól 10 km-re található, a Kis-Balaton közvetlenszomszédságában, a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó kiemelt tájvédelmi körzet ölelésében.A táborból csodás panoráma nyílik a páratlan szépségű Zalai dombságra, a Kis-Balatonraés a Balatonra. A létesítmény 7 hektáron helyezkedik el, amelynek területén működikMagyarország legnagyobb nyilvánosan működő kalandparkja, a Zobori Élménypark.

A park tematikája a természet adta lehetőségekhez igazodott, öko-aktív élményközponttal, oktatóhellyelés a természeti környezetbe illeszkedő játékparkkal várja a táborozó gyermekeketidőjárástól függetlenül kültéren és beltéren egyaránt.

ÉTKEZÉS: napi ötszöri étkezést biztosítunk a gyermekek részére.

HOLNAPOCSKA ALAPÍTVÁNY BANKSZÁMLA ADATOK

Holnapocska Alapítvány

Bankszámla szám: 10300002-10639792-49020017

Számlavezető bank: MKB Bank

ADÓ 1%

ADÓ 1% - MÉG TÖBB MOSOLY A HOLNAPOCSKA TÁBORBAN!

Csatlakozz Te is a Holnapocska Tábor támogatóihoz adód 1%-ával, hogy még több gyerek arcára csalhassunk mosolyt! ✔️Élményterápiás táborainkban a kalandok pont úgy gyógyítanak, mint a gyógyszer

✔️A lelked elixírje a közösség ereje

✔️A játék a mosoly és a vidámság alapja…. hiszen tudod: ITT MINDIG SÜT A NAP! 

MIT KELL TENNED?

ÍRD BE AZ ALAPÍTVÁNY NEVÉT ÉS ADÓSZÁMÁT A BEVALLÁSODBA!

Holnapocska Alapítvány 18645802-1-20

***A Holnapocska Táborban 2018-ban több, mint 1500 gyermek vett részt térítésmentes táborokban, több, mint 100 önkéntes részvételével. A helyszínt Magyarország legnagyobb kalandparkja, a Zobori Élménypark biztosítja.

további élmények
GYÓGYÍTÓ

TÁBOR A MINDENNAPOS MOSOLYGÁSÉRT

5-6 NAPOS ÉLMÉNYTERÁPIA

MOSOLY ÉS ÖNFELEDT NEVETÉS A GYÓGYULÁS SZOLGÁLTATÁBAN!

 
KALAND

KALANDTÁBOR, AZ ÉLMÉNYEK TÁRHÁZA

ÖNFELEDT JÁTÉK

KIRÁNDULÁS A CSODASZÉP KIS-BALATON KÖZVETLEN KÖZELÉBEN

 
JÖVŐDÉRT

A GYERMEKOTTHONBAN ÉLŐ GYERMEKEK FELLEGVÁRA

AZ ÁTÉLT ÉLMÉNYEK ÉS A SOK NEVETÉS GYÓGYÍTJÁK A LÁTHATATLAN SEBEKET

 

 
Táboraink
03.22.
Go in Nature szlovén-magyar gyermektábor
részletek
04.06.
Volán kalandos hétvégék
részletek
04.13.
Volán kalandos hétvégék
részletek
friss hírek
05.30.
PIAC NYITVA TARTÁS - ZALASZABAR
részletek
02.26.
Interaktív oktató környezet és gyermektáborok a Holnapocska Táborban
részletek
06.04.
Családi nap a Zoboriban
részletek
Ismerd meg szállásaink!
 
Táborépület
 
 
Jurtatábor
 
Jurtatábor
Jurtatábor